Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

T.C.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI “İŞYERİ MESLEKİ UYGULAMA EĞİTİMİ” ESASLARI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

 

 1. ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ön Lisans programında öğrenim gören, mesleki uygulama eğitim programına katılmanın ön koşulu olan en az 1,85 not ortalamasına sahip ve bu eğitimi almayı tercih etmiş öğrenciler, 3. ve 4. yarıyıllarda protokol imzalanmış meslek kuruluşlarında veya işyerlerinde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek zorundadırlar.
 2. Öğrenciler, Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İşyeri Mesleki Uygulamalar Eğitim Yönergesi ve Protokolü esaslarına göre belirlenen işyerlerinde gerekli uygulama çalışmalarını yapar.
 3. Öğrenciler ilgili firmada kendi isteğiyle gittiğini ve firmadaki her türlü iş güvenliği kurallarına uyacağını taahhüt eder. Öğrenciler "Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" yanında mesleki uygulama eğitimlerini sürdürdükleri işyerinin çalışma, disiplin ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kurallarına uymak zorundadırlar.
 4. Mesleki uygulama yapan öğrenciler Mesleki uygulama yaptıkları yerde kendilerine verilen görevleri yaparlar. Uygulama dönemi süresince iş ve çalışma mevzuatı ve işyerinin belirlediği tüm kural ve esaslara uyarlar.
 5. Eğitimleriyle ilgili her türlü mazeret ve isteklerini Bölüm Başkanı ve/veya Mesleki Uygulama Eğitim Sorumlusu Öğretim Elemanına bildirirler.
 6. İş yerlerinde kendilerine kullanmak üzere verilen her türlü araç ve gereci özenle kullanmak zorundadırlar.
 7. Mesleki uygulama yerlerinden ayrılmalarını gerektirecek zorunlu hallerde, İşyeri Eğitim Sorumlusundan izin almak zorundadırlar.
 8. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencileri “İşyeri Eğitimi ve İşyeri Uygulaması”, dersi sırasında ve bu uygulamanın sona ermesinden sonra beş yıl süreyle yapılan eğitim sırasında öğrendikleri ilgili tüm ticari sırları, mükelleflere ait bilgileri ve gizli belgeleri koruyacaklarını kabul ve beyan ederler. Söz konusu koruma kapsamında, eğitim sırasında çalışma, araştırma-geliştirme ve endüstriyel uygulamalar süresinde herhangi bir aşamada yer almış olan Program Öğrencileri;
 1. Bu çalışmalar kapsamında hiç bir bilgiyi ifşa etmeyeceğini,
 2. Eğitim ile ilgili olarak, kendisi tarafından düşünülmüş olsun olmasın, firma/kuruluşlar için ticari sır niteliği taşıyan hiç bir bilgiyi üçüncü şahıslara beyan edemeyeceğini,
 3. Eğitimi sırasında kendisi tarafından kullanılan, üretilen, kontrol edilen tüm not, kayıt (bant, disk, disket vb.) ve belgeleri firma/kuruluşa teslim etmeyi,
 4. Eğitimi sonrasında veya bitiminden önce eğitimden ayrılmaları durumunda da geçerli olmak üzere, firma/kuruluşlarla rekabet içinde olan kuruluşlarla aynı konularda araştırma-geliştirme ve her türlü haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmamayı kabul ve beyan ederler.
 5. Mesleki uygulama süresince sendikal faaliyetlere katılamazlar
 1. FİRMA/KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. Firma/kuruluşlar mesleki uygulama eğitim öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin uygulama ile gelişmesi ve pekişmesi için gerekli uygun ortamı ve şartları hazırlar.
 2. İş disiplinine uygun çalışmasına yardımcı olur.
 3. Mesleki uygulama protokolünün akdedilmesi ile beceri eğitimine işletmelerde devam eden Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası hükümlerine göre Namık Kemal Üniversitesi tarafından ödenir. Ancak işyerinin kusurundan dolayı meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur (3308 sayılı kanun, madde 25)
 4. Programa öngörülen süre boyunca katılan öğrencilere asgari ücretin en az % 30 kadar ücret öder (3308 sayılı kanun madde 25)
 5. Öğrencilere iş güvenliği mevzuatı kapsamında ise “iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun” işyeri eğitimi ve işyeri uygulaması dersi adı altında gerekli eğitimleri verir ve kişisel koruyucu donanımları sağlar.
 6. Yemek, iş elbisesi ve servis ihtiyaçları diğer çalışanlara sağlanan diğer sosyal hizmetlerden ücretsiz olarak yararlandırılması (imkanları ölçüsünde) beklenir.
 7. Öğrencilerin etkinliklerini izler.
 8. Öğrencilere karşı kanunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.
 9. İl dışı firmalar denetim için görevlendirilmiş olan Mesleki Uygulama Eğitiminden sorumlu Öğretim Elemanının yol ücretini öder.
 10. Mesleki Uygulama Eğitiminden sorumlu Öğretim Elemanına denetimde görevini yapabilmesi için gerekli tüm şartları sağlar
 11. İşletmede yapılan uygulamalar ile ilgili sorumlu öğretim elemanına bilgi verir.
 12. Öğrencilerin mesai takiplerini yapar, çalışılan ayı takip eden ayın ilk haftası Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne iletir.
 13. Mesleki Uygulama Eğitimi sonunda öğrencinin notunu 100’lük not sistemine göre değerlendirerek kapalı zarfla Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne iletir.

 

 1. MESLEKİ UYGULAMA EĞİTİM SORUMLUSU ÖĞRETİM ELEMANININ SORUMLULUKLARI
 1. Mesleki Uygulama Eğitiminden Sorumlu Öğretim Elemanları işyeri eğitim yetkilisi ile işbirliği içinde çalışır ve öğrencilerin ortak eğitim uygulamaları ve sorunları konusunda danışmanlık yaparlar.
 2. İşyeri ziyaretlerinden birinci derece sorumludur.
 3. Mesleki uygulama eğitimi alan öğrencilere iş yerlerinde yapılan uygulamalarla ilgili bilgi verir, bunların nasıl yapılacağını gösterir ve denetler.
 4. Mesleki uygulama eğitiminin Bölüm ve işyerleri ile koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 5. Mesleki uygulama eğitimi alan öğrencilerin çalışmalarını izler, varsa aksaklıkları giderir.
 6. İşyerlerinden eğitime giden öğrenci için devam çizelgesi alır ve değerlendirme formunda İşyeri Eğitim Sorumlusu tarafından belirlenen başarı notunu Üniversite Otomasyon sistemine işler.
 7. Öğrencilerin mesleki uygulama eğitimi sırasında iş yerlerinde karşılaştıkları problemleri üniversiteye aktarır, bu suretle söz konusu problemlere çözüm bulunmasını sağlar.
 8. Uygulamalı eğitim süresince öğrencileri işyerlerinde belirlenen sürelerde denetleyerek çalışmaların öğrencilerin yararına ve “İşyeri Mesleki Uygulamalar Eğitim Yönergesine” göre uygun yürütüp yürütülmediğini kontrol eder. Her denetim sonrası “Mesleki Uygulama Eğitimi Denetim Formu” düzenleyerek Bölüm Başkanlığına teslim eder.
 9. Yıllık faaliyet raporu hazırlar ve Bölüm Başkanlığına sunar.

 

Bu sözleşmenin tarafları Öğrenci, Firma/Kuruluş Amiri ve Mesleki Uygulama Eğitimden Sorumlu Öğretim Elemanlarıdır.

Bu sözleşme Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulları “Uygulamalı Mesleki Eğitim Yönergesi” ve Protokolüne ek olarak düzenlenmiş olup ve taraflarca okunarak kabul edilerek imzalanmıştır.

 

Tarih: ……/……../……

 

 

………………….                  ………………………………                       ……………………

Uygulamalı Eğitim Sorumlusu                      Program Öğrencisi                      Firma Yetkilisi

Öğretim Elamanı

 

MESLEKİ  İŞ YERİ UYGULAMA EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ